עדכון לקוחות | תחרות והגבלים עסקיים - יולי 2019

רשות התחרות פרסמה גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי עדי אבטה, עו"ד 

 

כזכור, בתחילת השנה נכנס לתוקפו התיקון לחוק הגבלים עסקיים, המכונה כעת חוק התחרות הכלכלית (להלן: "החוק"). במסגרת התיקון הורחבה הגדרתו של המונח "בעל מונופולין", כך שמעתה בעל מונופולין בעיני החוק הוא לא רק מי שמחזיק בנתח שוק הגבוה מ-50%, אלא גם מי שמחזיק בכוח שוק משמעותי (גם אם נתח השוק שלו נמוך מ-50%). 

 

חשוב להדגיש שהחוק אינו אוסר על עצם ההחזקה בכוח שוק משמעותי. ואולם, ל"טייטל" נלוות חובות מחמירות שמטרתן להבטיח תחרות הוגנת ולמנוע את ניצול המעמד המונופוליסטי לרעה. שחקנים שייתכן ומחזיקים בכוח שוק משמעותי ומוגדרים כבעלי מונופולין צריכים ראשית, להיות מודעים לכך; ושנית, לתכנן את התנהלותם בהתאם. 

 

ביום 21 ביולי 2019 פרסמה רשות התחרות את גילוי דעת 2/19, ובו היא מבקשת ליצוק תוכן ולהסביר כיצד היא מפרשת את המונח "כוח שוק משמעותי":

 

מהו כוח שוק משמעותי?

על פי גילוי הדעת, כוח שוק משמעותי הוא היכולת לקבוע תנאי אספקה (כמו, מחיר, כמות, איכות, מגוון, זמינות ועוד) שנחותים באופן משמעותי, ובאופן שאינו ארעי, בהשוואה לאלה אשר היו נקבעים בשוק תחרותי, ביחס לכלל לקוחותיו או לקבוצה מסוימת מתוכם. במילים אחרות, כוח שוק משמעותי מתבטא ביכולת של שחקן להרע את תנאי האספקה מבלי שיחשוש לאבד לקוחות רבים מדי לטובת המתחרים, שאלמלא כך המהלך לא יהיה כדאי עבורו.

 

המבחן לקיומו של כוח שוק משמעותי - מידת הריסון מצד הביקוש ומצד ההיצע:

כוח שוק משמעותי כרוך כאמור ביכולת להתנהג באופן חופשי מרסנים תחרותיים משמעותיים. קיימים שני סוגים של רסנים תחרותיים: ריסון מצד הביקוש (כלומר, ריסון כתוצאה מהתגובה הצפויה של הלקוחות להעלאת מחירים) וריסון מצד ההיצע (כלומר, ריסון כתוצאה מהתגובה הצפויה של המתחרים). המחזיק בכוח שוק משמעותי יפעל ללא חשש משמעותי מתגובה הן מצד הביקוש והן מצד ההיצע

 

מבחינת הריסון מצד הביקושגוף מחזיק בכוח שוק משמעותי יותר ככל שלקוחותיו ימשיכו לרכוש את המוצר שלו גם אם הוא קובע תנאי אספקה נחותים מהתנאים התחרותיים. המאפיינים להיעדר ריסון מצד הביקוש הם:

  1. נתח השוק שמחזיק אותו שחקן - ככל שנתח השוק שבידיו גדל כך עולה הסיכוי שאין לצרכנים חלופה אחרת מלבד ההתקשרות עם אותו ספק, וכי הוא פועל עם פחות רסנים תחרותיים, ולהיפך. לכן, יהיה זה נדיר שגוף שמחזיק נתח שוק נמוך יהיה בעל כוח שוק משמעותי. את נתח השוק של הגורם הנבחן יש לבחון גם ביחס לנתחי השוק של שאר השחקנים - כאשר קיים פער גדול בין נתח השוק שבידי השחקן הגדול בשוק לבין נתחי השוק שבידי יתר המתחרים, הדבר עשוי לחזק את כוח השוק שבידי אותו גורם, גם כאשר נתח השוק שלו קטן יחסית. 
  2. מאפיין נוסף לבחינת כוח שוק משמעותי הוא מידת הבידול בין המוצרים שהשחקנים בשוק מציעים. ככלל , ככל שיש בידול גדול יותר בין המוצרים, קטנה מידת התחליפיות בין המוצרים ובהתאם גם גדל כוח השוק שבידי כל אחד מהם. 
  3. גם קיומם של חסמי מעבר ללקוחות עשויים להקנות לשחקנים חזקים כוח שוק משמעותי, אפילו אם הם מספקים לשיעור נמוך יחסית מהלקוחות בענף.

 

מבחינת הריסון מצד ההיצע, במקרים בהם תגובה מצד ספקים אחרים, קיימים ופוטנציאלים (כמו כניסה לשוק או התרחבות), להרעת תנאי האספקה של הגורם הנבחן צפויה לקרות בהסתברות גבוהה, במהירות ובהיקף מספק –אזי יש לומר כי ישנו רסן תחרותי וכי אין בידי אותו ספק כוח שוק משמעותי.

מידת הריסון תלויה בחסמי הכניסה וההתרחבות העומדים בפני המתחרים הקיימים והפוטנציאלים (כמו, יתרונות לגודל, מגבלות כושר ייצור, הוצאות גבוהות, רגולציה, מוניטין ועוד) - ככל שחסמים אלה גבוהים יותר, כך יורדת ההסתברות לכניסה והתרחבות ופחות סביר שאפשרויות אלה מרסנות את כוח השוק שבידי ספק קיים.

 

גילוי הדעת מספק אינדיקציות נוספות העשויות להעיד על קיומו של כוח שוק משמעותי:

כך, בחינת אופן ההתנהלות בפועל של הגורם הנבחן עשויה להיות בעצמה אינדיקציה נוספת אשר תחזק את המסקנה שהוא מחזיק בכוח שוק משמעותי. למשל, כאשר ספק מסוים דורש בלעדיות או מתנה רכישת מוצר אחד באחר - עצם היכולת לכפות על הלקוחות להסכים לדרישות אלה עשויה (אך לא בהכרח) להעיד על היעדרם של רסנים תחרותיים ועל כך שהוא מחזיק בכוח שוק משמעותי.

בנוסף, לפי גילוי הדעת, ישנם שווקים בעלי מאפיינים מיוחדים, אשר יש בהם כדי להשליך על אופן בחינת כוח שוק. למשל, שווקים בהם קיים אפקט רשת – היינו, התועלת שכל מי שמשתמש במוצר מפיק ממנו עולה ככל שעולה מספר המשתמשים במוצר. המדובר למעשה בסוג של חסם כניסה, אשר עשוי להעניק יתרון למי שכבר בשוק ושכבר יש לו מאגר לקוחות גדול ולהגדיל את כוח השוק שבידיו; שווקים בהם יש אינטגרציה אנכית – כלומר, כאשר הגורם הנבחן פועל גם בשוק המשמש כתשומה למוצר הנבחן. כוח שוק עלול להיווצר, שכן השחקן המבקש להיכנס לשוק הנבחן ייאלץ להיכנס גם לשוק משיק בדומה למתחרהו, ולכן ייאלץ להתמודד עם חסמי הכניסה בשני השווקים. 

 

כוח שוק שמקורו בהתנהלות מותאמת:

לבסוף, גילוי הדעת מבקש לחדד תופעה כלכלית של "כוח שוק שמקורו בהתנהלות מותאמת". תופעה זו רלוונטית לשווקים אוליגופולים (ממועטי מתחרים), כאשר השחקנים החזקים בשוק נמנעים ללא תיאום מפורש או משתמע  מלחזר באופן מקביל ועקבי זה אחר הלקוחות של זה. ככל שלא קיימים רסנים תחרותיים אחרים, לפי גילוי הדעת, עשוי כל שחקן מהשחקנים בשוק כזה להחזיק בנתח שוק משמעותי כלפי לקוחותיו שלו

 

לקריאת גילוי הדעת המלא

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה/הבהרה בעניין.

 

הבהרה: עדכון זה נועד לספק מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ניתוח מלא או שלם של הסוגיות הנדונות, אינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.